Navigace

Obsah

Registr oznámení města Rakovník

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (novelizován zákonem 216/2008 Sb.), ukládá  veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:

1) vyplnit písemnou žádost, která obsahuje:
     a) jméno žadatele,
     b) příjmení žadatele,
     c) datum narození žadatele,
     d) místo trvalého pobytu žadatele,
     e) adresu pro doručování,
      f) údaj, zda bude nahlížet osobně nebo v elektronickyé podobě

2) podat žádost
     a) osobně u evidenčního orgánu,
     b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
     c) elektronicky do elektonické podatelny evidenčního orgánu. 
     
3) po ověření žádosti bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží přístupové jméno a heslo (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě),

4) zadat udělené přístupové jméno a heslo na internetové stránce test.centralni-adresa.net v rubrice „přístup do registru“.

O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam.

Poučení pro žadatele:

Dle § 23 se přestupku dopustí fyzická osoba, která
      a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než
          ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře
          podle § 13 odst. 7,
      b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se
         dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu 
         orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů,
         uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
      c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení
         do registru v elektronické podobě  podle § 13 odst. 4. 

Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč